Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni


Kişisel verilerin korunması İnterfiks Yapı Kimyasalları İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin öncelikleri arasındadır. Kişisel verilerin güvenliği konusunda gereken hassasiyet gösterilmekte her türlü kişisel verinin en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem verilmektedir. Yasal mevzuata uygun olarak aşağıdaki temel ilkeler çerçevesinde Kişisel verileri korumak politikamız olarak benimsenmiştir.

 • Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
 • Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
 • Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
 • Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,
 • Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,
 • Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,
 • Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,
 • Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,
 • Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme,
 • Kişisel verileri yasaya uygun olarak tanımlı şekil ve sürede silme ve imha etme.

 

1. Kişisel Verilerin Elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz şirketimiz faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, internet sitesi ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, tarafımızdan aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

 • Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport verileriniz, Kimlik Numaranız veya geçici T.C. Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz.
 • İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz.
 • https://www.interfiks.com.tr/ adresine girdiğiniz kişisel verileriniz.

 

İnterfiks Yapı Kimyasalları İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Kimliğinizi teyit etme,
 • Pazarlama, ürün geliştirme, müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi, 
 • Üye memnuniyetinin ölçülmesi, artırılması ve araştırılması,
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, KVKK’ da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Mevzuat veya kabul ettiğimiz politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren bildirimlerin yapılması

amacıyla ilgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen kişisel verileriniz İnterfiks Yapı Kimyasalları İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘ne ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla İnterfiks Yapı Kimyasalları İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Mahkemeler ve her türlü yargı ve idari makam, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil şirket faaliyetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz her türlü sözlü, yazılı, görsel ve elektronik ortamda yukarıda yer verilen amaçlar ve faaliyet konumuza dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda İnterfiks Yapı Kimyasalları İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi ve yasal dayanakları; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve sair yasal mevzuat hükümleridir. 

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkını sahipsiniz.

 

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla bildirilir.

5. Veri Güvenliği

İnterfiks Yapı Kimyasalları İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. 

6. Şikâyet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi https://www.interfiks.com.tr/  web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

 • Kavacık Mh. Yedekreis Sk. Liscon İş Merkezi No:7 D:2 Beykoz İstanbul adresine kargo ile veya noter kanalıyla ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe gönderebilirsiniz,
 • interfiks@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, İnterfiks Yapı Kimyasalları İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ne hitaben yazdığınız word veya pdf formatındaki bir dosyayı güvenli  e-imza ile imzalayarak  kvkk@interfiks.com.tr e-posta adresine konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazarak iletebilirsiniz.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi Bilgilendirme Formunu tam ve eksiksiz doldurarak, konuya ilişkin bilgi ve belgeleri de ekleyerek ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz. Bu durumda talepleriniz en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde değerlendirilip karara bağlanacaktır.